Политика за защита на личните данни

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Чл. 1. Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да изпълни, по отношение на данните, събирани в сайта www.b4b.bg („Сайта”), определени изисквания на европейското и българското законодателство в сферата на защитата на личните данни, включително РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

 

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Администратор на личните данни, събирани в Сайта, по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните, е дружеството „Брейн фор Бизнес“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175224166, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район „Искър”, ул. „Мюнхен” №14 („Администраторът”).

(2) Дружеството посочва следния адрес за кореспонденция: гр. София 1528, район „Искър”, ул. „Мюнхен” №14, тел. +359 899 082 023, ел. поща: b4b@b4b.bg.

 

III. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРА

Чл. 3. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни:

(а) лични данни, предоставяни от потребителите на Сайта, при извършване на поръчка за покупка на предоставяните от Сайта продукти (https://www.b4b.bg/magazin/), включително при извършване на поръчка за покупка на персонализирани етикети (https://www.b4b.bg/produkt/personalizirani-etiketi/) – име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, област, град, пощенски код, адрес за доставка, IP адрес, от който е направена поръчката.
(б) лични данни, предоставяни от потребителите на Сайта, при използване на формата за контакт (https://www.b4b.bg/kontakti/) – име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер.

(2) Администраторът не обработва данни на лица под 18 години.

 

IV. „БИСКВИТКИ” И ВРЪЗКИ КЪМ СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Чл. 4. Сайтът използва бисквитки (или още “cookies”). Запознайте се с приетата Политика за използване на „бисквитки“ тук.

 

V. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

Чл. 5. (1) Администраторът обработва събираните в Сайта лични данни за следните цели:

(а) данните по чл. 3, ал. 1, б. „а” по-горе – за целите на сключването, администрирането и изпълнението на договорите за покупко-продажба на продукти, предлагани в Сайта. Правното основание за обработването на тези данни е предвидено в чл. 6(1), буква „б” от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, необходимостта от изпълнението на споменатите договори за покупко-продажба.
(б) данните по чл. 3, ал. 1, б. „б” по-горе – за целите на администриране и отговор на клиентски оплаквания/ запитвания/ жалби/ рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт. Правното основание за обработването на тези данни е предвидено в чл. 6(1), буква „а” от Общия регламент относно защитата на данните, а именно, при попълването на формата за контакт, субектът на данните дава съгласие за обработката на тези данни.

(2) Вашите данни не са обект на автоматизирано вземане на решения от страна на Администратора за нито една от посочените цели.

 

VI. КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 6. (1) Лицата, които получават достъп до личните Ви данни, са:

(а) Транспортни/ куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения;
(б) Лица, които по възлагане на Администратора поддържат функционирането на Сайта, както и оборудване и софтуер, използвани от Администратора, включително за обработване на личните Ви данни;
(в) Лица, извършващи консултантски услуги в полза на Администратора, в различни сфери – адвокати, счетоводители;
(г) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

(2) Ако прехвърляме данни на трети страни, ние гарантираме, чрез договорни споразумения, че тези доставчици на услуги обработват лични данни в съответствие с европейското законодателство за защита на данните, за да гарантират високо ниво на защита.

 

VII. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на действие на договора за покупко-продажба и до окончателно прекратяване на всички отношения между страните, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6(1), буква „в” от Общия регламент относно защитата на данните.

 

VIII. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл.8. Във връзка с обработване на личните Ви данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни:

 • Да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до и информация за данните, както и копие от тях;
 • Да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас или да допълни непълните Ви лични данни;
 • Личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • Да поискате Администраторът да ограничи обработването на личните Ви данни;
 • Да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора;
 • Правото да оттеглите дадено съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето;
 • Да възразите срещу обработването на личните си данни, за да го спрете;
 • Да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, ако смятате, че обработката на данни е в нарушение на Общия регламент относно защитата на данните или приложимото законодателство за защита на личните данни.

Чл. 9. (1) Предоставянето на следните лични данни е необходимо, за да сключим договора за покупко-продажба на предлаганите в Сайта продукти и за да го изпълним надлежно: име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер, област, град, пощенски код и адрес за доставка. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор за покупко-продажба и да го изпълним надлежно. Останалите данни, събрани в процеса на сключването и изпълнението на договора запокупко-продажба, се предоставят от Вас доброволно. Не сте длъжни да предоставяте тази лични данни и тези данни не са законово изискване, за да се сключи договор. Ако не предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас.

(2) Предоставянето на следните лични данни е необходимо, за да администрираме и отговорим на Ваши оплаквания/запитвания/жалби/рекламации/искания за връщане на суми и стоки/замяна на продукт: име, фамилия, електронен адрес, телефонен номер. Непредоставянето на такива данни препятства възможността да отговорим на Вашите запитвания. Останалите данни, събрани в контактната форма, се предоставят от Вас доброволно. Не сте длъжни да предоставяте тази лични данни и тези данни не са законово изискване, за да отправите запитване. Ако не предоставите тези лични данни, това няма да доведе до неблагоприятни последствия за Вас.

 

IX. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Чл. 10. Администраторът прилага организационни, информационно-технологични и технически мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и за мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 • Администраторът е установил изискванията за обработка и съхранение на лични данни с вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • Достъпът на служителите на Администратора до лични данни е ограничен. Разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Администратора, също е ограничено. Достъп и разрешение се предоставят в зависимост от задълженията на служителите;
 • Администраторът е установил задължения за поверителност за своите служители;
 • Достъпът до офис оборудването на Администратора и компютрите на всеки служител е ограничен;
 • Администраторът прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в европейското и българското законодателство, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.;
 • Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното й съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

 

Последна актуализация: 28.09.2021