Общи условия за ползване

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на b4b.bg, които уреждат правилата за използването на b4b.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с администратора на електронния магазин.

(2) Общите условия на b4b.bg са задължителни за всички потребители/ползватели на сайта.

(3) Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(4) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от администратора на b4b.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/ползватели.

(5) Във всеки един случай на промяна на общите условия b4b.bg ще информира за това своите потребители/ползвателичрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като потребител/ползвателимате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

 

ІІ. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА САЙТА

Чл. 2. (1)„Брейн фор Бизнес“ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175224166, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, район „Искър”, ул. „Мюнхен” №14 („Дружеството“). Дружеството е регистрирано по ДДС под номер BG175224166.

(2) Дружеството администрира сайта и електронния магазин b4b.bg.

(3) Дружеството упражнява дейността си на адрес: в гр. София 1528, район „Искър”, ул. „Мюнхен” №14.

(4) Дружеството посочва следния адрес за кореспонденция: гр. София 1528, район „Искър”, ул. „Мюнхен” №14, тел. +359 899 082 023, ел. поща: b4b@b4b.bg.

 

III. СОБСТВЕНОСТ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО

Чл. 3. (1) Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, цялата база данни, текста и всички изображения („Съдържание“) са собственост Дружеството, което притежава всички права на интелектуална и индустриална собственост върху сайта и неговото Съдържание. Тези права са обект на закрила по действащите закони на Република България, а нерегламентираното използване на Съдържание представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

(2) Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Общи условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Чл. 4. (1) Вие може да преглеждате и записвате на запаметяващ носител Съдържание само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички обозначения върху Съдържаниeто, свързани с авторски и други права.

(2) Вие не може да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение на Дружеството.

(3) Забранено е използването на сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, оклеветяващо, или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

(4) Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети лица, не от Дружеството. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Дружеството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

(5) Вие можете да използвате електронния магазин на сайта при условията, посочени в следващите раздели.

 

V. ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 5. (1) Ползвателите могат да сключват договор за покупко-продажба на стоки чрез интерфейса на сайта, достъпен на страницата в Интернет на адрес b4b.bg.

(2) По силата на сключения с ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Дружеството се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Дружеството обявената в електронния магазин на b4b.bg цена за доставените стоки съгласно условията, определени на b4b.bg и настоящите общи условия.

(4) Всички цени на стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

(5) Дружеството не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция.

(6) Дружеството доставя заявените от ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Дружеството на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателите използват интерфейса на b4b.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството стоки в b4b.bg.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Чрез регистрацията на поръчка в сайта, ползвателят се съгласява да получи съответната стока от Дружеството срещу заплащане, включително да заплати разходите за доставка съгласно условията и тарифите на използваната от Дружеството куриерска фирма.

(4) Страна по договора с Дружеството е ползвателят съгласно данните, предоставени при попълване на информацията при оформянето на поръчката.

(5) Договорът за покупко-продажба, сключен между ползвателя и Дружеството, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от ползвателя в сайта при оформянето на поръчката.

(6) За приемането на поръчката на стока Дружеството изрично уведомява ползвателя чрез посочения от него електронен адрес.

(7) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на уведомяване наползвателя от Дружеството чрез посочения от ползвателя електронен адресза направената от ползвателя поръчка чрез интерфейса на сайта.

(8) При сключване на договори за покупко-продажба ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Продавачът не носи отговорност в случай, че посочените от ползвателя данни са неверни или заблуждаващи.

(9) Дружеството има право да развали договора незабавно, за което следва да уведоми ползвателя,в следните случаи:

 • ползвателят не е заплатил цената на стоките на куриера или ако е избрано плащане чрез банков превод – сумата не е постъпила по банковата сметка на Дружеството;
 • поръчаните от ползвателя стоки не са налични; в този случай, Дружеството ще информира ползвателя за това и ще възстанови по сметката на ползвателя платената цена в срок от 7 (седем) дни от датата на уведомлението; или
 • предоставените от ползвателя данни в сайта са непълни и/или неверни.

Чл. 7. Ползвателят сключва договора за покупко-продажба с Дружеството по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки на b4b.bg в раздел „магазин“;

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на b4b.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка- „кошница“;

(3) Предоставяне от ползвателя на име, фамилия, електронен адрес, телефон, град, пощенски код, адрес за извършване на доставката; по желание предоставяне на данни за фактура за юридически лица – име на фирма, ЕИК, отбелязване на регистрация по ДДС, адрес на регистрация и МОЛ;

(4) Избор на начин за плащане на цената;

(5) Отбелязване на бутон „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“;

(6) Потвърждение на поръчката чрез натискане на бутон „поръчка“.

 

VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА

Чл. 8. (1) Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по следния начин:

 • С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставка на територията на Република България;
 • По банков път, в срок от 3 (три) работни дни от приемането на поръчката по чл. 6, ал. 6 по-горе.

(2) За всяка поръчана стока ползвателят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

(3) Разходите по доставката на поръчаните стоки не е включена в посочената в електронния магазин цена и се заплаща отделно в размер, определен от куриерската фирма, ползвана от Дружеството, съгласно нейните условия и тарифи.

(4) Дружеството използва услугите на куриерска компания „Спиди“. Съгласно нейните условия и тарифи, стойността на доставката възлиза на не по-малко 7,20 лв с включен ДДС.

 

VII. ДОСТАВКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Чл. 9. (1) Дружеството се задължава да достави поръчаните и заплатени стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от ползвателя. Таксата за куриерска услуга се заплаща от ползвателя при получаване на стоките. Таксата се определя в зависимост от вида на стоката и мястото на нейното доставяне съгласно тарифите на използваната от Дружеството куриерска фирма. Ползвателят е освободен от заплащане на такса за куриерска услуга в случай, че поне за една от поръчаните стоки изрично е определено получаване с безплатна доставка.

(2) Дружеството ще осигури подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи.

(3) Дружеството ще извърши доставката на стоките само на територията на България.

(4) Дружеството ще достави стоките в срок от 5 (пет) работни дни, считано от по-късното от приемането на поръчката по чл. 6, ал. 6 по-горе или получаването на цената за стоките по банковата сметка на Дружеството, ако това е избраният от ползвателя начин на плащане.

(5) Собствеността на стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на ползвателя, при условие, че цената за стокките и таксата за куриерска услуга са изцяло заплатени. Предаването на стоката ще се удостоверява с подписа на ползвателя на транспортния документ, предоставен от куриера.

Чл. 10. (1) В 14-дневен срок от получаване на стоките ползвателят може да върне или замени част от или всички стоки, ако са спазени следните условия:

 • Стоката не е с нарушен търговски вид (не трябва да е снарушена цялост, одраскана, използвана и пр.).
 • Запазена оригинална опаковка и аксесоари, ако е имало такива.
 • Разходите по куриери се заплащат от ползвателя.
 • Стоката се връща заедно с касовата бележка.

(2) Отказ на поръчка може да се направи чрез електронно писмо (e-mail) до електронна поща: b4b@b4b.bg. За да е валиден отказът, ползвателят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е направил поръчката, електронната поща (e-mail адреса), както и цената на поръчката.

Чл. 11. (1) В случаите на чл. 10 Дружеството се задължава да възстанови платената цена в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която стоката е върната. Сумата ще бъде възстановена както следва:

 • Плащанията, направени по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от ползвателя, за което ползвателят изразява изричното си съгласие.

(2) Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 12. Потребителят има право да се ползва от предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупените продукти с договора за продажба.

 

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 13. Дружеството приема и публикува Политика за защита на личните данни, с която можете да се запознаете тук.

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 15. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 16. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд.

 

Последна актуализация: 28.09.2021